cam-on-dang-ky-khoa-he

Cảm ơn đăng ký khóa hè

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã đăng ký khóa học hè.
Thank you for enrollment for summer course.

Chúng tôi đã tiếp nhận đăng ký của Phụ huynh và sẽ liên lạc với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất. Vui lòng cập nhật email để biết thêm chi tiết.
We have received your enrollment and will contact you as soon as possible. Please update your email for more details.

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.