fbpx

[device]Academic Showcase 2018 heading[/device]

  Come and learn about the

  Curriculum offerings

  Communicate with teachers about Subject Outlines.
  Trao đổi với giáo viên về kế hoạch học tập môn học

  Extracurricular activities

  Refer types and planning of extracurricular activities
  Tham khảo mô hình câu lạc bộ

  Orientation Section

  Board of Principals and Head teachers
  Định hướng, trao đổi với
  Ban giám hiệu Nhà trường và Trưởng bộ môn.

  8:30am,

  Saturday, August 4th, 2018

  272 Vo Thi Sau, Ward 7,
  District 3, HCMC

  REGISTRATION FORM/
  MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC DỰ ÁN SECTION ĐỊNH HƯỚNG

  Parent's Name/Tên phụ huynh
  Telephone/Điện thoại
  Student's Name/Tên học sinh
  Class/Lớp

  TYPE OF PRESENTATION/ CHỦ ĐỀ

  Orientation Information/
  Thông tin định hướng năm học
  8:00am - 9:00am
  Western Australian Curriculum - Overview,
  curriculum, assessing and reporting/ Đánh giá và
  báo cáo tổng quan Chương trình học thuật Bang Tây Úc
  9:15am - 9:45am
  Western Australian Curriculum – Science/
  Môn Khoa học - Chương trình bang Tây Úc
  10:00am - 10:30am
  Western Australian Curriculum – Math/
  Môn Toán - Chương trình bang Tây Úc
  10:45am - 11:00am
  Western Australian Curriculum – English/
  Môn Tiếng Anh - Chương trình bang Tây Úc
  11:15am - 11:45am

  For questions, please contact the
  Academic Showcase Committee
  at info@wass.edu.vn